membru in Consiliu Director

Administrator - jurnalist

Aurelian Popescu
Aurelian Popescu

Secretar - systemtest inginer

Anca Gerner, casier "Apoziția"
Anca Gerner

Casier - progamator sistem de operare

Vicepreședinte - fizician

Gelu Ionescu
Prof. Dr. Gelu Ionescu

Președinte de onoare - critic si istoric literar, jurnalist

Dan Ciudin

Președinte - arhitect